Här nedan kommer en förteckning över slovakiska teatrar. Det jkan finnas fel och brister. Låt mig höra det i så fall

Där det saknas länk så kan kanske teatern inte finnas kvar

 

 

A

• Alkana, Bratislava • Alkan, Bratislava
Na Slovensku prvá súkromná muzikálová škola, muzikálové divadlo a muzikálové gymnázium ukoncené maturitnou skúškou akreditovanou MŠ SR. I Slovakien, den första privata School Musical, musikteater och musikal gymnasiet lämnar examen godkänd av undervisningsministeriet.
http://www.alkana.sk

 

• Amatérske tanecné divadlo atd, Nitra • Amatör Dance Theatre, osv, Nitra
Projekty, história, fotogaléria, kalendárium. Projekt, historia, bildgalleri, kalender.
http://www.atd.sk

 

B

• Bábkové divadlo Košice • Dockteatern Košice
História, repertoár, aktuálny program. Historia, repertoar, det aktuella programmet.
http://www.cassovia.sk/bdk

 

• Bábkové Divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica • Dockteatern, Banská Bystrica
Bábkové divadlo s dlhorocnou tradíciou. Dockteater med en lång tradition. História, repertoár, tvorcovia. Historia, repertoar, beslutsfattare.
http://www.bdnr.sk

 

• Biele Divadlo • Vit Teater
Prezentácia cinnosti divadla a Dram Art Štúdia zameraného na dramaticko-enviromentálnu cinnost s detmi a mládežou. Presentation för teaterkonst Art studie fokuserar på den dramatiska-miljöarbete med barn och ungdomar.
http://www.bieledivadlo.sk

 

• Bolek Polívka a Divadlo na provázku • Black Magic Woman och Konst på en sträng
Výber z fotografií popredného slovenského fotografa Juraja Bartoša z rôznych divadelných inscenácií i zo súkromia terajšieho valašského krála. Urval av bilder ledande slovakiska fotografen Juraj Bartos från olika teateruppsättningar och privatliv nuvarande kungen av Valakiet.

• Bratislavský nadhlad • Bratislava utsända
Program kultúrnych akcií v Bratislave - kino, divadlo, disco, party, kluby, scéna. Program med kulturevenemang i Bratislava - bio, teater, disco, party, klubbar scen.

C

 

• Celkom malé divadlo, Levice • Total liten teater, Levice
O hercoch, hrách a samotnom súbore. Skådespelarna, spel och satt upp.
http://cmd.szm.sk

 

• Cibulák, Pezinok • Blå Lök, Pezinok
Medzinárodný divadelný festival - prehliadka profesionálnych a neprofesionálnych divadelných súborov. International Theatre Festival - Tour professionella och icke-professionella trupper.

 

D

 

• Des Jano • Des Jano
Divadelné evanjelizacné spolocenstvo. Teatraliska evangeliska gemenskapen. Vznik, repertoár, fotografie. Ursprung, repertoar, fotografier.

 

• DIKO, Bratislava • Diko, Bratislava
Divadelný súbor DIKO - divadlo nepocujúcich. Rep Diko - Deaf Theatre.

 

• Disk, Trnava • Disk, Trnava
Divadelný súbor. Trupp. História, súcasný repertoár, úcast na festivaloch. Historia, nuvarande repertoar, deltagande i festivaler.

 

• Diva Production • Diva Produktion
Prvá divadelná spolocnost a umelecká agentúra. Den första teatersällskap och konst byrå.

 

• Divadelná Nitra • Teater Nitra
Každorocne organizovaný medzinárodný divadelný festival. Årlig internationell teaterfestival.
http://www.nitrafest.sk

 

• Divadelná scéna Jorik, Košice • Teater Stage Jorik, Košice
Divadelná scéna hercov Bábkového divadla. Scenen, dockteater aktörer. Experimentálna scéna hlavne pre mladých divákov. Experimentstadiet, särskilt för unga tittare.
http://www.cassovia.sk/jorik/

 

• Divadelný súbor Jána Chalúpku, Brezno • rep John Cottage, Brezno
Amatérske divadlo, ktoré má svoje korene už v 18. Amatör Teater, som har sina rötter redan i den 18: e storocí. talet.
http://www.zelpo.sk/region/kultura/regfdsjs.html

 

• Divadelný ústav, Bratislava • Teater Institute, Bratislava
Výskumné, dokumentacné a informacné stredisko divadelnej kultúry na Slovensku. Forskning, dokumentation och informationscentrum teater kultur i Slovakien. Premiéry, festivaly, výrocia, archív. Premiärer, festivaler, jubileer arkiv.
http://www.theatre.sk

 

• Divadielko • Divadielko
Na stránkach sa dozviete viac o aktualitách, o divadelnej teórii, o detských ochotníckych súboroch. På sajten kommer du att lära dig mer om nyheterna på teater teori, barnet amatör filer.

• Divadlo - Škola Ludus, Bratislava • Teater - Ludus School, Bratislava
Kreatívne centrum mladých, spájajúce dve základné oblasti aktivít pre deti a mládež: divadlo a ucenie. Creative Youth Center, som förbinder de två huvudsakliga aktiviteter för barn och ungdom: teatern och lärande. Hlavným predmetom cinnosti je divadelná tvorba pre deti a mládež, jej prezentácia a rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže vo volnom case. Den huvudsakliga verksamheten är teater för barn och ungdomar, dess presentation och utveckla kreativt samspel hos barn och ungdomar på fritiden.
http://www.ludusdivadlo.sk

 

• Divadlo a.ha., Bratislava • a.ha Teater, Bratislava
Najkomornejšie profesionálne divadlo na Slovensku. Najkomornejšie professionell teater i Slovakien. Na ploche 10x10 metrov vrátane divákov ste vtiahnutí do skutocného príbehu a zažijete skutocnú katarziu. På en yta 10x10 meter, inklusive den målgrupp du attraheras av den verkliga historien och uppleva en riktig katharsis.
 

• Divadlo Andreja Bagara, Nitra • Andrej Bagar Teater, Nitra
História divadla, inscenácie, ocenenia, program. Historia Teater, produktioner, utmärkelser program.
http://www.dab.sk

 

• Divadlo Aréna, Bratislava • Teater Arena, Bratislava
Repertoárové divadlo na petržalskej strane Dunaja v Bratislave. Repertory Theatre of Petrzalka sidan av Donau i Bratislava.

 

• Divadlo Astorka-Korzo´90, Bratislava • Astorka-Korzo '90, Bratislava
Mesacný program, rezervácie, aktuálne informácie, repertoár, clenovia divadla. Månadsvis program, bokningar, aktuell information, repertoar, medlemmar av teater.
http://www.astorka.sk

 

• Divadlo Commedia, Poprad • Teater Commedia, Poprad
Divadlo, v ktorom dominuje komediálny žáner, s vyše 30-rocnou tradíciou. Teater, som domineras av komedi genre, med mer än 30-åriga tradition.
 

• Divadlo GUnaGU, Bratislava • GUnaGU Teater, Bratislava
O divadle, program, kontakty. Teatern programmet kontakter.
 

• Divadlo Hudby • Musik Teater
Oficiálna stránka Divadla Hudby, krúžku vysokoškolského klubu Elam. Officiell hemsida för teater musik, den ring av högre klubb Elam.
 

• Divadlo JG Tajovského, Bánov • Teater JG Tajovského, Bánov
Divadlo, ktorého zaciatky siahajú do prvej republiky. Teater, vars början går tillbaka till den första republiken. Repertoár, akcie, aktuality. Repertoar, evenemang, nyheter.
 

• Divadlo JG Tajovského, Zvolen • Teater JG Tajovského Zvolen
Profesionálne cinoherné divadlo. Professionella drama teater. Umelecký súbor, program, fotografie z predstavení. Ensemblen, program, bilder av föreställningar.
http://www.djgt.sk

 

• Divadlo Jonáša Záborského, Prešov • Teater Jona Záborský, Prešov
História, program, repertoár, novinky. Historia, schema, repertoar, nyheter.
http://www.djz.sk

 

• Divadlo Maska, Zvolen
Profesionálne divadlo s pôvodným repertoárom - muzikál Romeo a Júlia, detské predstavenia Baba Jaga, poulicné produkcie Cirkus Manttineli, pripravované Carodejník Abrak a drak a protidrogové predstavenie. Professionell repertoar teater med den ursprungliga - musikalisk Romeo och Julia, beredda barns föreställningar Baba Jaga, gata cirkus produktion Manttineli, Abraka Wizard och draken och drog prestanda.
http://divadlomaska.sk

 

• Divadlo Maškrta • Teater Maškrta
Profesionálne neštátne bábkové divadlo. Icke-statliga professionell dockteater.
 

• Divadlo SNP, Martin • SNP Teater, Martin
O divadle, predstaveniach, herecký súbor, clánky. Teater, performance, truppen, artiklar.
http://www.divadlomartin.sk

 

• Divadlo Stoka, Bratislava • Stoka teatern, Bratislava
Oficiálna stránka divadla Stoka - aktuálny program, o B. Officiell hemsida för Teater Stoke - det nuvarande programmet, B. Uhlárovi. Uhlár.
http://www.stoka.sk

 

• Divadlo v kufri • Teater i bagageluckan
Zájazdové bábkové divadlo Tomáša Plaszkyho pre deti a dospelých. Touring marionett Thomas Plaszkyho för barn och vuxna.
http://www.plaszky.host.sk

 

• Divadlo v kufri - Tomáš Plaszky, Košice • Teater i bagageluckan - Thomas Plaszky, Košice
Bábkové predstavenia pre deti a varietné výstupy pre dospelých. Dock Puppet föreställningar för barn och vuxna för Variety utgångar. Výroba bábok a maskotov. Produktion av dockor och maskotar.
http://www.dvk.sk

 

• Divadlo West, Bratislava • Teater West, Bratislava
Neštátne divadlo kaviarenskeho štýlu s komornou scénou. Icke-statliga stil teater med en städerska café scen.
 

• Divadlo.sk • Divadlo.sk
Prvá slovenská divadelná doména. Den första slovakiska teatrala domän. Divadelné programy, novinky, podujatia, udalosti, jubileá, divadelné casopisy. Teaterprogram, nyheter, evenemang, events, jubileer, teater tidskrifter.
http://www.divadlo.sk

 

• Divománia • Divománia
Program košických divadiel. Program Kosice teatrar.
http://www.cassovia.sk/divomania/

 

G

 

• Gedur Production sro, Bratislava • Gedur Produktion sro, Bratislava
Slovenská muzikálová spolocnost. Slovakiska musikaliska samhället. Repertoár, aktuálny program, fotografie. Repertoar det nuvarande programmet, foton.
http://www.gedur.sk/

 

H

 

• Hladanie, Tlmace • Hitta, Tlmace
Divadelný súbor pri MsKS. Rep på MsKS. História, repertoár. Historia, repertoar.
 

I

 

• Impresia, Dubnica nad Váhom • Impresa, Hejnice
Amatérske divadelné združenie. Amateur Theatre Association.
 

K

 

• Kasprzyk - pantomíma • Kasprzyk - pantomim
Pantomíma, film, divadlo, one man show, one brain, výuka, PAN - festival pantomímy. Pantomim, film, teater, en enmansföreställning, en hjärna, undervisning, PAN - mim festival.

 

• Kolomaž • fett
Združenie pre súcasné umenie. Förening för samtida konst. Platforma pre podporu súcasného umenia v oblasti detského a experimentálneho divadla. Plattform för att främja samtida konst i området barns och experimentell teater.
http://www.kolomaz.sk

 

• Kultúra.sk • Kultúra.sk
Denne aktualizovaná on-line databáza kultúrnych podujatí - film, divadlo, galérie a podobne. Dagligen uppdaterad databas av kulturella evenemang - film, teater, gallerier och liknande.
 

• Kusy cukru, Kremnica • Cuts socker Kremnica
Nezávislé divadlo, pokracovatel divadiel Ucho a Dúha. Oberoende Teater, fortsätter teatrar örat och en regnbåge.

 

M

 

• Malá Múza, Ilava • Liten Muse, Ilava
Ochotnícke divadlo pri Dome kultúry a Centre volného casu. Amatör teater på Kulturhuset och Leisure Centre. O tom, ako sa to zacalo, repertoár. Om hur det började repertoar.
 

• Mestské divadlo Actores, Rožnava • Stadsteatern Actores, Rožnava
Divadlo, ktoré sa pri svojej tvorbe opiera o metódy hereckých postupov B. Teatern, som vid sitt bildande är baserad på den som agerar metoder B. Brechta, KS Stanislavského, Michaila Cechova a iných. Brecht, KS Stanislavskij, Michail Tjechov och andra.
http://www.actores.sk

 

N

 

• Nová scéna, Bratislava • New Stage, Bratislava
Pravidelne aktualizovaná stránka s programom divadla. Flitigt uppdaterad sida med teatern programmet.
http://www.nova-scena.sk

 

O

 

• Ochotnícke divadlo, Lorincík • amatörteater, Lorincík
O cinnosti ochotníckeho divadla pri Košiciach. Verksamheten inom amatörteater i Manchester.
http://www.odl.szm.sk

 

P

 

• Phenomenontheatre • Phenomenontheatre
Nezávislá štruktúra pre súcasné a experimentálne divadlo. Oberoende struktur för innevarande och experimentell teater. Program projektov. Program projekt.
 

• Pôton, Levice • Pôton, Levice
Divadlo Pôtôn je nezávislá skupina divadelných tvorcov z celého Slovenska, absolventov a študentov VŠMU v Bratislave a Akadémie umenia v Banskej Bystrici. Potôn Theatre är en oberoende teater konstnärer från hela Slovakien, akademiker och studenter of Performing Arts i Bratislava och Konstakademien i Banska Bystrica.
http://www.poton.sk

 

R

 

• Rada pre neprofesionálne divadlo • Rådet för icke-professionella teater
Všetko o neprofesionálnom, ochotníckom a amatérskom divadle, divadelné prehliadky, texty, odkazy na fondy, adresár neprofesionálnych divadiel, recenzie divadelných predstavení. Alla detaljhandeln, amatör och amatörteater, teaterföreställningar, texter, länkar till fonder, en katalog av icke-professionella teatrar, recensioner av teaterföreställningar.

 

• Radošinské naivné divadlo • Naive Teater
Co nového v divadle, história, repertoár, program. Vad är nytt i teater, historia, repertoar, program.
http://www.rnd.sk

 

• Romathan, Košice • Romathan, Košice
Stránka rómskeho divadla, repertoár. Sidan Roma teater repertoar.
http://www.cassovia.sk/romathan/

 

S

 

• SDOS, Nové Mesto nad Váhom • SDOs, Mesto nad Nove Vahom
Stála divadelná ochotnícka scéna. Permanent amatörteater scen. Súbory Javorina, Javorinka, Javorincatá. Filer Javorina, Javorinka, Javorincatá.

 

• Slovenské národné divadlo, Bratislava • slovakiska nationalteatern, Bratislava
Strucné dejiny divadla, premiéry, repertoár, program. Kort historik av teater, premiärer, repertoar program.
http://www.snd.sk

 

• Slovenské pohronské javisko, Levice • slovakiska Pohronské skede, Levice
  http://spj.scena.cz

 

• Spišské divadlo, Spišská Nová Ves • Spišské Teater, Ves
Internetové stránky Spišského divadla - história, repertoár, program, kritiky, galéria. Webbplats Spis teater - historia, repertoar, program, kritiker, galleri.
http://www.spisskedivadlo.sk

 

• SPO-DI-NA
Spolok divadelných nadšencov z Banskej Bystrice. Society of teater entusiaster från Banska Bystrica.

 

• Štátna opera, Banská Bystrica • Staatsoper, Banská Bystrica
História, repertoár, umelecký súbor, program predstavení, fotoarchív. Historia, repertoar, ensemble, program performance, foto-arkiv.
http://www.stateopera.sk

 

• Štátne bábkové divadlo, Bratislava • Nationella Puppet Theatre, Bratislava
Repertoár, program, história. Repertoar, program historia.
http://www.babkove-divadlo.sk

 

• Štátne divadlo Košice • State Theatre Košice
História opery, baletu, cinohry. Historia av opera, balett och drama. Inscenácie, program divadla, osobnosti. Productions, teater program, personlighet.
http://www.sdke.sk

 

• Študentské divadlo Ívery, Bratislava • Ívery Youth Theatre, Bratislava
Oficiálna stránka divadla, ktoré patrí k najstabilnejším amatérskym súborom v Bratislave - aktuálny program, repertoár, história, kontakty. Officiell hemsida för teatern, som är en av de mest stabila uppsättning av en amatör i Bratislava - det nuvarande programmet, repertoar, historia, kontakter.

 

• Štúdio L & S, Bratislava • L & S Studio, Bratislava
Divadlo Milana Lasicu & Júliusa Satinského. Teater Milano Lasica & Julius Satinský. Repertoár, program. Repertoar programmet.
http://www.studios.sk

 

T

• Tanecné divadlo Bralen, Bratislava • Bralen Dance Theatre, Bratislava
Stálica moderného tanca na Slovensku. Stálica modern dans i Slovakien.
http://www.tdbralen.sk

 

• Teatro Tatro • Teatro Tatro
Oficiálna stránka divadelného združenia v Nitre - program, repertoár, história, fotogaléria, projekty. Officiell hemsida för den teaterförening i Nitra - program, repertoar, historia, bildgalleri, projekt.
http://www.teatrotatro.sk

 

• The First Improvisational Comedy Group, Košice • Första Improvisational Comedy gruppen, Košice
Skupina improvizacného divadla, ktorá hrá v anglictine. improvisationsTeatergrupp som spelar improvisationsteater på engelska.

• Trencianske hradné divadlo • Trencín Castle Teater
Predstavuje množstvo hier ako je Jánošík, Pytacky, Normálna krajina. Representerar antalet spel som Janosik, frieri, normalt land. Hrá pre všetky vekové kategórie. Spelar för alla åldrar. Nájdete tu aktuálny program, profil divadla a fotografie. Du hittar det nuvarande programmet, repertoar och foton.

 

• Truc Sphérique, Žilina
Obcianske združenie tvorené mladými ludmi aktívnymi v oblasti súcasného umenia, kultúry, sociálnej práce a arteterapie. Civil sammanslutning av unga människor som är aktiva inom området för samtida konst, kultur, socialt arbete och konst terapi. Výstavy, hudobné koncerty, divadelné a filmové predstavenia, happeningy a volnocasové aktivity sprostredkujúce zážitok tvorivej spolupráce. Utställningar, musikkonserter, teater och film föreställningar, happenings och fritidsaktiviteter förmedla erfarenhet av kreativt samarbete.
 

• Túlavé divadlo • herrelösa Teater
Profesionálny divadelný súbor bez stálej strechy nad hlavou. Professionell teater bolag utan fast tak över huvudet. Potulní komedianti, kabarety, poulicné divadlo, trošku štastia do ocí... Wandering komiker, cabaret, gatuteater, lite lycka i dina ögon ... a jedna múza. och en musa.

 

V

 

• Vranovské chodúlové divadlo, Vranov nad Toplou •
Súbor je stálym úcastníkom bojnického festivalu strašidiel. Filen är en permanent deltagare Bojnice festival spöken. Úcinkuje po celom Slovensku a zúcastnil sa zahranicných divadelných podujatí v Rakúsku, Taliansku, Holandsku a Cesku. Det fungerar i Slovakien och utomlands deltog i teater i Österrike, Italien, Nederländerna och Tjeckien.

 

Z

 

• Združenie pre súcasnú operu, Bratislava • Föreningen för nutida Opera, Bratislava
Volné zoskupenie. Löst sammansatt grupp. Experimentálne divadlo, súcasná opera, nové operné a divadelné formy, nekonvencné javiskové tvary. Experimentell teater, samtida opera, ny opera och andra dramatiska former, former, okonventionella iscensättning.

 

• Zväz divadelných ochotníkov, Lubela • Föreningen för teater amatörer, Lubela
Miestne ochotnícke divadlo. Lokal amatörteater.